I

A · B · C · CH · D · E · F · G · H · I · J · K · L · LL · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · Y · Z
ictericia: tirizi
idea: asmo, idia, uste, auteste
ideal: aukerako
idear: idiau
idiota: inuzente, txatxu, txotxolo
idiotez: inuzentekerixa
idóneo, -a: egogi, egoki, apropos, aukerako, autuko
iglesia: eliza
ignorante: ezjakiñ, inorante, asto · ser ignorante de algo: ezjakiñian egon
igual: berdin, peto, igual, bezelakotxe · casi igual: igualtsu · en iguales circunstancias: igualian
igualar: bardinddu · una marca: partu
ijada: ijada
ilex aquifolium: korosti; acebo
ilusión: ilusiño, bizipoz, aleluia; begittanziño · hacerse ilusiones: ilusiñuak egin
ilustracion: dibujo, santu
ilustrado, -a: ikasi, ilustrau
imagen: imajiña, irudi
imaginarse: begittandu; bururatu, burutik pasau
imbecilidad: inuzentekerixa, txotxolokerixa, txatxalkerixa
imberbe: kakamutiko, kakaume
immejorablemente: primeran, ondo baiño obeto
impaciencia: ernegu
impacientarse: arduratu, ernegau, luze iritzita egon, armonixan egon
impaciente: erre, erretxin, pirri, ipurterre, zazpiki, eruan txarreko, titirri
impedimento: aitzakixa, ningunu
impedir: galdu eragin
imperdible: ixteko orratz, kateorratz
impertinente: petral, petralontzi maripetral
impetuoso, -a: odolbero
importancia: inportantzia, ardura · prestar importancia: aintzakotzat artu
importante: inportante, seiñalau · ser importante: euli kaka ez izan, azaren barrenenego ostrua ez izan, txori-kaka ez izan; ur aundiko arraiña izan
importar: inporta izan, ardura izan · no importar: bost inporta, bost ardura, pito bat ardura
imposible: ezinddako, eziñ
impotencia: eziñ
impresión, a primera: itxura batera, begiratu baten
impresionante: ikaragarri, izugarri, izugarrizko
impresionar: ikaratu
imprevisto: uste bareko · ser una cosa imprevista: tokatzeko be aundixa izan
improviso, de: suspensuan
imprudente: buru gutxiko · en el hablar: aozabal
impúdica: famosa, fandanga
impulsar: bultza egin, sustarra emon
impulsivo, -a: odolbero
impulso: abixada, abantzada
inactivo: geldi, gora begira
inadecuado, -a: aldrebes, gauza eztan
inaguantable: amorragarri #inaguantable en casa: etxe-kakatsu, kanpolarrosa
inapetente: jangarka, jangartsu, mizkiñ
inbécil: txatxala, txotxolo, txatxu
incandescente: gori
incesante: etenbareko
incesantemente: etenbarik
incidente: gorabera, autu
incidir: zulatu
incierto: dudako, dudoso
incisión: ebagi
incivilizado: basaganau, basakristau
inclinar: okertu, makurtu, benzidu
inclusa: ospizio, kaja
inconformismo: sosegaueziñ
inconformista: rebelde, sosegau ezindako
increíble: sinistueziñ; itxurabako
indecente: loi, zikin
indiano: indiano, amerikano
indicio: aztarren
indigesto: betegarri, astun
indignación: amorro
indignante: amorragarri
indirectamente: ziarka
indiscreto, -a: aozabal, alkauete, mingainluze, pikuluze
indiscriminadamente: saillian
indispuesto: ondoezik
ineludible, ser: derrigorra izan, nai eta naiezkua izan
inesperadamente: uste barik
inestabilidad: egoneziñ, kilikolo
inexplicable, cosa: sorginkerixa
inexpresivo, rostro: amabirjiña-arpegi
infancia: ume-denpora · en la: txikittan, umetan
infarto, tener un: biotzekuak emon
infectarse: gaiztotu, puzuniau · una vacuna: eldu
inferior, parte: barren
infierno: infarnu
infiltrado: ispixa
inflar: inflau, puztu
influencia: zerikusi
información: argittasun
infortunio: oker, ezbiar
ingenioso, -a: zorrotz
ingenuo: sano · ser ingenuo: gazte bizi, sano bizi
Inglaterra: Ingalaterra
ininterrumpidamente: etenbarik
ininterrumpido: etenbareko
injertar: mentau, eztittu
injerto: mentu
Inmaculada Concepción, día: Kontzeziño egun
inmaduro: gordiñ, berde, ondubako
inmenso: sekulako, akaberabako
inmóvil: geldi, egonian
inmovilidad: egona
inocencia: inuzentzia
inocentada, hacer una: inuzente eragin
Inocentes, día de: Inuzente egun
inofensivo, -a: gaitzbako
inpertinente: gogaikarri, pendejo
inquieto, -a: kakalarri, zazpiki, kakapirri, zipriztiñ, ziztriñ, subalinddara
inquietud: egoneziñ, sosegaueziñ; burukomiñ
inquilino: errentero, apopillo
insecto: momorro · insecto dañino: malo, frizti
insensatez: astakerixa, zorakerixa, zoro-usaiñ
insensato, -a: burubako
insípido, -a: txepel, soso
insistencia, con mucha: daleketepego, jota sua, jota ke
insolación, coger una: euzkixak pasau
insolencia: lotsagabekerixa
insolente, volverse: lotsabakotu, txakurtu
inspiración: etorri
instalar: ipini, jarri · la electricidad: argixa sartu
instante: momentu · expr: tapa!
instinto: sen · de supervivencia: bizinai
instrucción: eskola · tener instrución: eskolia euki
instruido, -a: eskoladun, jantzi
insustancial: epel, txepel, ganorabako, memelo, mengel, neguko txori, pikumelau, txakal, txakil, txaldan, txakal
inteligente: argi, bizkor, azkarri
intención: asmo, intenziño, idia, pentsamentu, inkerno · con la mejor: obe biarrez · tener intención: idietan ibilli, asmua izan
intentar: aprobia egin, aprobau, probau, zulatu
intento: aproba
interes: interes · intereses: erredittu, korridu, interes
interior, parte: barrukalde · interior de casa: etxebarru
intermediario: bittarteko · hacer de intermediario: bittarteko egin
interrumpir: eten
intestino: este · intestino grueso: estenausi
intruso: ezarri
intuir: somau
intuitivamente: aliritzira, iritzira
inundaciones: ufal, uraundi, urramill, urixola
inútil: alperreko, inutill, bapeza
inválido: elbarri · volverse: elbarrittu
invención, invento: asmaziño
inventar: asmau
inventor: asmatzaile
inversión: ipinittako
inviermo: negu · época de: negute · crudo invierno: negu gorri #urdaixa kakuan gora eta garixa trojan bera
invitación: gonbitt; gonbidautza
invitado, -a: gonbidau
invitar: gonbitta egin, gonbidau
inyección: indiziño, txistara · poner una: indiziñua jarri, txist egin, txasta egin
ir: joan, jun, fan · irse a pique: ondora joan · vete a paseo: joan adi pikutara, txakurran salara, popatik artzera; Cafran, Otxandixo, Pekiñ, Pikulitta, Mixo, Buztingorri, Gaztandola... -ra joan · vete de aquí!: ospa! · vez que se va: joanaldi
iracundo, -a: zittal, erretxin
irascible: odolbero, breve
iris germanica: ezpata bedar; lirio común
iris: ezpata-bedar, ezpatriña
irresponsabilidad: ardurabakokerixa
irresponsable: ardurabako
irrintzi: lekaixo
irritable: erretxiñ, zittal
irritación o picor de garganta: eztarriko lakar, eztarriko erre
isla de río: arkiri
izar: altzau, jaso
izquierda: ezker