G

A · B · C · CH · D · E · F · G · H · I · J · K · L · LL · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · Y · Z
gabán: gaban
gabardina: gabardina
Gabriel: Gabrixel
gacho, -a: makur, apal · con las orejas gachas: belarrixak apal-apal egindda
gafas: antioju, antiparra
gaita: gaita
gajo: atal
galamperna: lanperna
galbana: astelen, bixamon, galbana
galera (carro de dos ejes): galera
galería: galerixa
galium aparine: bedar latz; amor del hortelano
galope: laukuan, jaikixan, galopan
gallego, -a: gaillego, -a
galleta: gailleta, pastel · galletitas en forma de tetilla: pazientzia
gallina: oillo, txutxu · clueca: oilloloka · voz para llamar: purra! · para espantar: uxa! · a la gallinita ciega: itxu-itxuka, begitxuan
gallinero: oillotoki, oillo-txabola
gallineta de agua: uroillo
gallo: oillar · de pelea: burruka-oillar, oillar ingles · canto del: kukurruku · ponerse gallo: oillartu
gamberrada: kaskajokerixa, kertenkerixa · gamberrada suave: sanokerixa
gamberro, -a: kerten, ganberro · gamberro y de poco seso: kaskajo
gamella: ganbela
gamuza: negu-zuza
gana: gogo, nai, ...-gura; tirri
ganado: ganau · ganado rebelde: makera · voz de ánimo: aida!
ganador: irabazteille
ganancia: irabazi · tener poca ganancia: praka barri asko egin ez
ganar: irabazi · una competición: etara · a alguien en el deporte: jan, txapiau, linpiau · el pequeño al grande: txindurrixak elefantiai irabazi · ganarse la vida: bizimodua etara
ganas: gogo, nai, -gura · de rascarse: azkura · de discutir: jardunerako gogo · de jugar: jolaserako gogo, jolasgura · de juerga: parrandarako, fiestarako gogo · de hacer locuras: zoroaize · rato de juego: jolasaldi · con ganas: gogoz
gancho: kako, gantxu · de cerdo: txarri-gantxu · de cocina: sutako gantxu · para haces: azaoketako ziri, txabera
ganga: ganga
gansada: sanokerixa
ganso: antzar, itsasantzar
garabato: morroskillo, zirriborro
garbanzo: garbantzu
garbo: ganora, fundamentu, arranke, garbo · de poco garbo: epel, ganorabako, tipili-tapala
garbosa: pertxent, garbosa · garboso: garboso
garduña: lepazuri, paparzuri
garfio: kaku · para recoger frutas: karakote
garganta: eztarri #garganta irritada tras juerga: san Pedroz kuku, san Martzialez mutu
garlopa: garlopa
garlopin: garlopin
garra: atzapar, erpa
garrafa: garrafoe, garrafoi, bonbilla
garrapata: akaiña, kaparra
garrote: garrote
gastar: gastau, jan, kinkiña jo · gastar todo el dinero: jorratu, eralgi · sin reparos: estendidu #gastar mucho: irabaziala irazi
Gasteiz: Bitorixa
gasto: gastu
gatear: katamarran egin
gatillo: txakur
gato: katu · cría de: katakuma · macho: katar · hembra: kateme · gato montés: basakatu · voz para llamar: mis-mis; mitxina · voz para espantar: xapi!
gavilán: gabillara
gavilla: azao · de paja: lastazao
gaviota: gabiota, kaixo
gemelo: biki
gemido: negar-zotiñ, intziri
generación: gizaldi, belaunaldi
generalizar: danegandu
generalmente: jeneralian, agitz
género: jenero · que se lleva a vender: tratu · de mala calidad: zaborra
generosidad: borondate
generoso, -a: borondatetsu, eskuzabal, esplendido, franko
genio: jenixo · ponerse de mal: pipartu, piparminddu
genitales: partiak
gente: jente
gentil: jentill
gentuza: jentelaje
germen: begizta, erne, ernemun
germinar: erne · dificultad de germinar: ernemiñ
gesticulante: plantoso
gesto: imintziño, kiñu, siñu · haciendo gestos: imintziñoka, kiñuka, siñuka
gigante: jigante
gimoteando: negar-zotinka
ginebro: arabota
gineta: jineta, katajineta
girasol: euzki bedar
gitanada: ijittokerixa
gitano: ijittano, ijitto, motxailla · gitano euskaldun: ijitto euskaldun, ijitto zuri
gladiolus sp.: gladiolo; gladiolo
globo: puxika · globito de lluvia: pusillo
glorioso: glorioso
glosopeda: ankamin, naparri
glotón: tripontzi, triponero
glúteo: ipurmatrailla, ipurmamiñ, atal, ipurratal
gobernador: gobernadore
gobernar: gobernau
gobierno: gobernu · de ganado: ganau-gobernu, ganau-jira
gobio: loiña
golfo: golfo, bergante
golondrina: golondrina, txio, egabera, ernara, azpizuri
golosina: gozo
goloso, -a: gozozale, goloso
golpe: golpe, agiñetako, narruko, ortzetako, zartara, zartateko · golpecito: ikutu, takara, takateko · golpe a consecuencia de un choque: danbateko · de rabo: buztankara · de red: sarekara · de sol: euzkittu · económico: ipurdiko · en el cogote: kokoteko · en el culo: ipurdiko, ipurtxintxurreko, ipurzuloko · en el entrecejo: begiondoko, betondoko · en el morro: muturreko · en los testículos: potruetako, arrautzetako · en la cabeza: buruko, kaskarreko, kankateko, gaztaiko · en la mandíbula: okozpeko · onom: brasta! · no dar ni: golpe zorrik jo ez · de golpe: golpera, golpian · menudo golpe!: ori da golpia! · a golpes: zirti eta zarta
golpear: jo, ebainddu, banatu, mankau
goma: goma · de goma: gomazko · goma de borrar: borragoma
gordo, -a: gizen, lodi, potolo, potzolo; pototo, urte oneko · estar muy gordo: narruetan kabidu ezinda egon, pulpa-zakua emon, zaku-patatia emon · gorda: atxo tronpeta · gordo y torpe: anpor · hacerlas gordas: aundixak egin
gordolobo: txixa bedar
gorgojo: burburixo
gorjeo de pájaro: txorrostara, irrara
gorrión: ormatxori, kurrillota, artatxori
gorrón: jantxakur, duako, duango
gota: tanta · de agua: ur-tanta · de cera: kandela-negar · de lluvia: euri-tanta · goteando: tantaka
gotera: ittuin, txitxin, tantan
gourmet: aofiñ
gozar: gozau
gozo: gozamen, gozatu
grabadora: artzeko aparato
gracia: grazia · en buena gracia o armonía: grazia onian
gracias: esker; eskerrikasko, mertxi
gracioso, -a: barregarri, salau, zelebre, grazioso · acción graciosa: zelebrekerixa
grada: armailla; are, burdiñara
grado: gradu
graduar, medir el grado: gradiau
grajo, grajilla: belatxinga
grama: aski
grande: aundi, galant, azarre, demas; ale, garau, latz, mortal, sekulako, tamaiñuko, ... -kertena
grandullón: kankaillu · grandullón y tonto: kaskaillu
grangrena: kangrena
granizada: txingor-zaparrara, txingorrada
granizo: txingor
grano: ale; pinporta; berezko · grano que no se va: karraputxi · de maíz: artale · de trigo: gariale, galale · en grano: alian
granuja: granuja
grasa: koipe
grasiento: koipetsu
grasilla: moko bedar
gratis: duan, debalde #Elgetan ogi berua dirutan, aize freskua duan
gravilla: txirta · de río: legar
graznido: karraskara
gremio: gremixo
greñas: tximak
greñudo: tximaluze, tximoso
grifo: txorro, kanilla
grillo: txirtxil · grillo casero: laba-txirtxil
gripa: gripa
gripe: gripe · el año de la gripe: gripekua
gris: gris
gritar: diar egin, zaratak etara, uju egin
griterío: abarrots, eskandalo
grito: diar, txilixo, karraxi, oju, zarata, ulu · agudo: txilixo, kurrixka · de alegría: zantzu · gritando: diarka, zarataka, karraxika, txilixoka, uluka
grosella, grosellero: grosilla
grosería: bastokerixa
grosero, -a: basto
grosor: sendoera
grueso, -a: sendo, lodi, gizen · en grueso: senduan, lodixan
grulla: kurrillo, grulla
grumo: pikor
gruñido: kurrinka · agudo: kurruxka, kurrixka · no agudo: kurrunka
grupo: talde, tropel, aldra · grupo de dos: bikote
guadaña: sega · guadaña corta: kodaiñ · mango de: sega-kerten · afilar la: segia zorroztu · picar la: segia pikau
guante: eskunarru
guapo, -a: guapo, -a
guarda: guarda
guardamonte (armería): arku
guardia civil: guardazibill, negu-madari, txakur
guardilla: teillatupe
guata: guata
gubia: gubi, biribil-trintxa
guerra: gerra, gerrate · periodo de: gerra-denpora, gerrate · anteguerra: gerraurre · posguerra: gerraoste · estallar la gerra: gerriak urten · jugar a: ezpatetan
guía: gixa
guijarro: errekarri
guillame: gillame
guinda: ginda, kindda
guindilla: piparmiñ
guiñar: kiñu egin · guiñando: kiñuka
guiño: kiñu
guión (ave): gixoi
guipuzcoano, -a: kiputz
guirnalda: izpitta
guisado: gixau, estofau
guisante: idar · guisante fresco: idar barri
guisar: gixau, egosi
guitarra: gitarra
gusano: ar · de fruta: arko · cebo de pescar: zotzar
gustar: gustau · gustarse de alguien: -ekin gustauta egon · no gustar alguien: deboziñoik ez izan
gusto: gusto · a humo o a fuego: garmiñ · de leche quemada: arroka · del gusto: gustoko · a gusto: gustora · lo más a gusto: gustoren