Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
déstera
dilín-dalán
© Anaje Narbaiza
déstera, désteria. (c). izena. ÉSTERA, DESTERARRI. Pedalez mugitzen den zorroztarri borobila.   Rueda de afilar que se impulsa a pedal. Ganbarako desteran zorrozten zien kutxilluak. Ik. zorróztarri, arri.
desterrau. (b). Erbesteratu.   Desterrar
detallau. (b). du aditza. Detallar. Len ori zeuan: lapurrak bai lenengo Bergaran-ero urtebete bat; ondo gauzak detallatzen zienian Santoñara-ero; fuera, e. Errespetua bai, e; oin gutxitxo oixe dago, oin billurrez bizi ga. Hil.
détalle, détallia. (a). izena. Detalle. detalliak artu. (b). aditza. Coger los detalle. Arek detalle danak artukotsu.
dezente. DEXENTE. 1. dézente. (a). zenbatzailea. DEXENTE. Bastante(s). Jente dezente etorri da jaialdira./ Perretxiku dezente dago aurten. Izenaren atzean normalean, baina aurretik ere entzuten da, zuzena den ez dakidan arren: Dezente diru batu dou. Bakarrean ere bai: Dezente ikusten da minifaldia. Sekula ere ez adjektiboaz edo adberbioaz: "dezente politta", "dezente urriñ". Horrelakoetan: bastante politta, bastante urriñ, urriñ samar... 2. dézente, dézentia. (b). adjektiboa. Handi samarra.   Bastante grande. Zaparrara dezentia ein ddau./ Mozkor dezentia arrapau giñuan atzo. 3. dézente, dézentia. (b). adjektiboa. Itxurazkoa, on samarra.   Aceptable, decente. Eztaukat erropa formalik, jertse au da dezentiena.
dezidídu. 1. dezididu. (b). du aditza. Erabaki.   Decidir. Sin. erabagi. 2. dezididu, dezididúa. (c). adjektiboa. Ausarta.   Atrevido, -a, decidido, -a. Beti izan da dezididua.
dí-dá!. (c). onomatopeia. "Ziszás, onomatopeya del acto de golpear." (Etxba Eib). Di-da, bi muturreko emon jotsan da lurrera. Ik. da!.
di-di-di. onomatopeia. TI-TI-TI. "Tartamudez; no poder decir algo correctamente.   Esan ezina. Azkenian berba eiñeran be, di-di-di-di urtetzen desta, ezin esan." (SB Eibetno)
diábru. 1. diabru, diabrúa. (a). izena. El diablo. Infernuko diabrua baiño okerraua da. Etsaixa ere deitzen zitzaion eliz giroan. Ik. txerren. diábru gúztiak bat éindda be oláko olakóik. (d). esapidea. Expresión de asombro. diabrua baiño okerraua izan. esapidea. Oso okerra, bihurria izan. Diabrua baiño okerraua zan txikittan. 2. diabru, diabrúa. (a). adjektiboa. Okerra.   Travieso, -a. Mutiko diabru onekin ezin ddot burutu. "Díabru" da zenbait pertsona bihurriren ezizena. Ik. demoníentro, demonío, démontre.
diabrukeríxa. 1. diabrukerixa, diabrukerixía. (b). izena. Sorginkeria.   Diablura, misterio, fatalidad. Motor onek badauka diabrukerixan bat ez arrankatzeko. Sin. demoníokerixa. 2. diabrukerixa, diabrukerixía. (b). izena. Bihurrikeria.   Diablura, travesura. Txikittan makiña bat diabrukerixa einddakua da. Sin. demoníokerixa.
díar, diárra. (a). izena. Deiadarra.   Grito, llamada en voz alta. Baten baten diarra entzun da./ Polizian kontrako diarrak eittue manifestaziñuan. Ik. dei. díar eiñ. (a). dio aditza. Deiadar egin, deitu.   Llamar. Biar, goizeko zazpiretan diar eidazu./ Barzelonatik diar ein ddotsue telefonotik. Ik. déittu. díarka. (a). Gritando, llamando a gritos. Umiak diarka baten dabitz./ Manuel, ama zuri diarka dabill.
dibersíño, dibersiñúa. (b). izena. Diversión.
dibertídu. (a). da-du aditza. Divertir-se.
dibujo. 1. díbujo, díbujua. (a). izena. Marrazkia. 2. díbujo, díbujua. (a). izena. Egurraren hariek sortzen duten marrazkia. Au erdiko biotza da, ezta, da onek emetikan baztarrera asko be dibujo ero lora, beta loratsuaua dau. Juantxo. Ik. lora.
die-kanpo, die-kanpue. izena. (Aramaio) Garai bateko ezkontza bidaia. Die-kanpoa juetie, ba orduen juete zan egun bireko ero noabaittea. (Orm Aram). Etim.: "Día de campo".
diférente, diférentia. (a). adjektiboa. Diferente. Bi anaiak oso diferentiak die. Sin. desbardiñ.
diférentetu. (c). da aditza. Volverse diferente una cosa. Bizimodua lendik asko diferentetu da.
diférentzia, diférentzia. (a). izena. Desberdintasuna, aldea.   Diferencia. Diferentzia aundixa etara zotsan. Sin. alde.
dífuntu, -o, -a, dífuntua, -ia. (b). izena. DEFUNTU (G), DEFUNTA (E). Difunto, -a. Difuntuak pe botau eitten dabe erri batzuetan./ Uriona difuntuak irabazi juan urte aretan karreria. Defuntu, -a ere bai adinekoek. Ik. zána.